روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خطبه خواندن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خطبه خواندن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> خطبه خواندنstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند ر سر نبر طبه یخواند هل طابت ست، لیل ه عز زگی ابد. گر هل طابت باشد، لیل ه ون ه سفر ود رنگ سیارکند یم طر ود، گر توانگر ود، یم ه رویش ود، گر اهل ست، یم ه رمیان ردم وار ود ر زبان ردم فتد ه دی. گر یند ینی طبه یخواند، لیل ه سلمان ود ا میرد. براهیم رمانی وید: گر یند ا پادشاهی طبه ی واند گر ن پادشاه صلح ود، لیل ه عدل اد ند، گر فسد ود، لیل ه تائب ود. گر یند ه زنی ر نبر می واند ردمان ... <br />ا پند می اد، لیل وهرِ زن سوا ود. ابر غربی وید: گر سی یند رمیان طبه ترویج می واند، لیل ه ز و یر صلاح پدید ید ا مه حسان ند ارها ه صلحت ند.p> <p>حمدبن سیرین وید: وک ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ردی ست ه وت توانگر، کن ون مت ی بر ست خوک خانگی رد ست راخ ل، کن پلید دفعل اشد ی ین ی یانت ست. گر یند ه وکان ا ر ایگاهی گاه اشت ها می رد ه پراکنده وند، لیل ست ال سیار ز رام مع ند. براهیم رمانی وید: خالطت ردن ا وک نیا ا یکو ست ین ا د ست یدن چه وک ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غم ست وردن یر ی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صیبت ندوه ست، ز هت ال ه در ن ه ورده ود. گر یند ه وشت وک ی ورد، لیل ه ال رام ورد. گر <br />یند ه وکان ا ز ائی ه ائی ی رد، لیل ست حوال نیای و یکو ود، یکن ینش د ردد. گر یند ر یان وکان ی ردید، لیل ه رم ردد، ه هت الی ه و ا ز لم اصل ود. گر یند ه ر یان وکان شسته ود، لیل ست ر شمن غالب ود زرگی ابد. گر یند ه وک ز پس پشت ی رآمد ز پیش و یرون د، لیل ه رادی پلید زشت و ا اصل ود. گر یند ه پوست وک سی ه ی اد، لیل ه ال رام ابد. گر یند ه بان وک ود، لیل ست ر روهی دفعل د یانت هتر رمانروا ود. ابر غربی وید: گر یند ه ا وک صحرائی نگ ی رد، لیل ست ه ا هتری ون ستمگر و ا صومت فتد. گر یند وی وک ا پوست ا ستخوان و اشت، لیل ه ر در ن ال لال ابد.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب خطبه خواندن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خطبه خواندن برمنبر , خطبه خواندن

تعبیر خواب خطبه خواندن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات