روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کرته - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کرته ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رتهstrong>span><br /><br />امه ی ست وتاه و ا ه ارسی پیراهن ویند پوشیدن ن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> لیل وت ست. حمدبن سیرین وید: گر یند رته سفید و پوشیده ود، لیل ه ز غم رهد. گر سبز یند، لیل ه و ا عالمی وت ود. گر زرد یند، لیل ه یمار ود گر بود ید صیبت ست. گر سرخ یند ه عشرت نیا شغول ود. براهیم رمانی وید: گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ید رته ی بریشمین ود. لیل ر عزت زرگی نیوی ست، ما ر ین عیف ست گر ید رته و ایع د، لیل ست ر قصان وت. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن رته ر هاروجه ست. ول: وت. وم: پناه. سوم: سفر. هارم: ظام ارها.p> <pگر یند صول یخواند، لیل ه ه اریمشغول ود ایده ینییابد. گر ید تاب صص یخواند، لیل ه ه صه ایانبیاء ولیاء ریص ود. گر یند تاب لوک سلاطین یخواند، لیل لامت ست. گر ید کمت یخواند، لیل ه ران واند. گر ید حو یخواند، لیل ه غل نیائیمشغول ود.p> <p>براهیم رمانیگوید: گر تاب عر یخواند، لیل ه اریکند ردمان و ا لامت مایند. گر ید تاب ساب یخواند، لیل ه مواره ندوهگین ود. گر فسانه ضاحک یخواند، لیل ه غیبت ردم ند سوا ود.p> <p>نوچهر طیعیتهرانیگوید: عبران وشته ند گر سیدر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیند تاب ساب یخواند غمگین یشود نان ه فسانه ضحک خواند غیبت ردم یکند یزهایدیگریدر مین زمینه ه زیاد پایه علمینمیتواند اشته اشد. تا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ایما نعکاسیاست ز علاقه ه انستن ا تاسف ندوه ا ز ن ه یاموخته یم. سانیهستند ه تاب زئیاز زندگیروزانه یشان ست ثل ویسندگان، علمان، انشمندان، حققان الاخره اشران. ین ردم ا تاب زندگیمیکنند. ین ا گر تاب ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینند <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a>ان تعبیر تعیین ننده یندارد. ما یگران ه ا تاب میختگیزیاد دارند ه درت تفاق یافتد ایکتابیرا گشایند گر تاب بینند اید ه نبال تعبیر ن اشند. رایاین ا تاب مان ور ه فته د اکنشیاست ز تمایلشان ه انستن ا تاسفشان ز ن ه یاموخته ند ا توانسته ند یاموزند. اه رخوردهایما ر زندگیروزانه ین حساس ا ر ا ه جود یآورد ه ثلا یتوانستیم لان زبان ارجیرا اد گیریم لیوقت صرف کردیم، مین ور لمان یخواهد ه دانیم ر سمان ا ه یگذرد، ین و وع شش ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ایما عکس لعملیبه کل تاب اهر یکند. ال گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه تابیمیخوانید ز ن وشتان یآید ا وستیخردمند گاه شنا یشوید. گر یدید ه ائیوارد دید ه ثل تاب انه تاب ایزیادیآن ا جود اشت ر معیحضور ییابید ه ز ظر کریو انش ر ما متیاز ارند. گر یدید تابیپاره مراه ارید ر ائیکه اید عقل هم ما ار ساز اشد ر یمانید میتوانید اره وئیکنید. گر یدید سیکتابیبه ما اد ا ز تاب انه تابیخریدید ک فر ه ما مک کریمیکند ز دایت وستیسود یبرید. گر یدید تابیرا یفروشید وستیرا ز ست یدهید. گر یدید تاب ما ایع ده ا ثلا ر ب فتاده ا سوخته تعبیر مان ست ه وستیبا ما طع وستیمیکند.p> <p>وک ویتنهاو یگوید :p> <p>تاب : صیبتp> <p>تاب علمی: فتخار زرگp> <p>رید تاب : برp> <p>تابیهدیه رفتن : ک تفاق غیر نتظرهp> <p>تاب سوخته : ز ست ادن وستp> <pp> <p> طالعة تاب ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، شانة رستکاریو روت ست .p> <p> گر ویسنده ی<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیند تابش ر ال اپ دن ست ، لالت ر ن ارد ه اپ تابش ه تأخیر یافتد ا شکلاتیدر ین اه واجه یشود .p> <p> گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید رایدرک عنایکتابیوقت زیادیتلف یکنید ، شانة ن ست ه ه انش فتخارات سیاریدست واهید افت .p> <p> گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ودکان شغول طالعه ستند ، لالت ر تفاهم ماهنگیرفتار ودکان ارد .p> <p> طالعة تابهایکهنه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، شانة ن ست ه اید ز ر دیبپرهیزید .p>

اخبار اکاایران

تبلیغات