روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خرگاه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خرگاه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رگاهstrong>span><br /><br /> حمدبن سیرین وید: گر سی یند رخرگاه شسته ست، لیل ه ز تاع نیا یزی ابد، ا زنی خواهد، اصه ه یند رگاه لک و ود. گر ید رگاه ا ه ضاب نگ ی رد، لیل ه ر لب نیا عیشت ن نجور ود. گر داوند رگاه ا شناسد رگاه ا ه ونه سبز سفید یند، لیل ند ر یر یکی ن. براهیم رمانی وید: گر یند ر رگاه جهول ه ه ونه سبز ود شسته ود، لیل ه هید ود. گر یند ه رگاه عروف لک و ود، لیل ه زن و یندار ه پارسا ست. گر یند ه رگاه ه ونه سفید ود، ... <br />لیل ر ال نفعت ند. گر رگاه ه ونه سرخ ید، لیل ه ه هو عشرت نیا شغول ود. گر یند رگاه ه ونه بود ود، لیل ر ندوه صیبت ست. گر ه ونه سیاه یند، لیل ر نفعت ندک ند. گر رگاه یند ه لک و بود، تاویل ن ه فتیم ز یر ر ه صاحب <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ازگردد.p> <p>حمدبن سیرین وید: وک ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ردی ست ه وت توانگر، کن ون مت ی بر ست خوک خانگی رد ست راخ ل، کن پلید دفعل اشد ی ین ی یانت ست. گر یند ه وکان ا ر ایگاهی گاه اشت ها می رد ه پراکنده وند، لیل ست ال سیار ز رام مع ند. براهیم رمانی وید: خالطت ردن ا وک نیا ا یکو ست ین ا د ست یدن چه وک ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غم ست وردن یر ی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صیبت ندوه ست، ز هت ال ه در ن ه ورده ود. گر یند ه وشت وک ی ورد، لیل ه ال رام ورد. گر <br />یند ه وکان ا ز ائی ه ائی ی رد، لیل ست حوال نیای و یکو ود، یکن ینش د ردد. گر یند ر یان وکان ی ردید، لیل ه رم ردد، ه هت الی ه و ا ز لم اصل ود. گر یند ه ر یان وکان شسته ود، لیل ست ر شمن غالب ود زرگی ابد. گر یند ه وک ز پس پشت ی رآمد ز پیش و یرون د، لیل ه رادی پلید زشت و ا اصل ود. گر یند ه پوست وک سی ه ی اد، لیل ه ال رام ابد. گر یند ه بان وک ود، لیل ست ر روهی دفعل د یانت هتر رمانروا ود. ابر غربی وید: گر یند ه ا وک صحرائی نگ ی رد، لیل ست ه ا هتری ون ستمگر و ا صومت فتد. گر یند وی وک ا پوست ا ستخوان و اشت، لیل ه ر در ن ال لال ابد.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات