روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کندنا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کندنا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ندناstrong>span><br /><br />ضرت انیال وید: یدن ندنا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر ردی ود ه و ا ه وستی اد ند.p> <pگر یند صول یخواند، لیل ه ه اریمشغول ود ایده ینییابد. گر ید تاب صص یخواند، لیل ه ه صه ایانبیاء ولیاء ریص ود. گر یند تاب لوک سلاطین یخواند، لیل لامت ست. گر ید کمت یخواند، لیل ه ران واند. گر ید حو یخواند، لیل ه غل نیائیمشغول ود.p> <p>براهیم رمانیگوید: گر تاب عر یخواند، لیل ه اریکند ردمان و ا لامت مایند. گر ید تاب ساب یخواند، لیل ه مواره ندوهگین ود. گر فسانه ضاحک یخواند، لیل ه غیبت ردم ند سوا ود.p> <p>نوچهر طیعیتهرانیگوید: عبران وشته ند گر سیدر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیند تاب ساب یخواند غمگین یشود نان ه فسانه ضحک خواند غیبت ردم یکند یزهایدیگریدر مین زمینه ه زیاد پایه علمینمیتواند اشته اشد. تا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ایما نعکاسیاست ز علاقه ه انستن ا تاسف ندوه ا ز ن ه یاموخته یم. سانیهستند ه تاب زئیاز زندگیروزانه یشان ست ثل ویسندگان، علمان، انشمندان، حققان الاخره اشران. ین ردم ا تاب زندگیمیکنند. ین ا گر تاب ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینند <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a>ان تعبیر تعیین ننده یندارد. ما یگران ه ا تاب میختگیزیاد دارند ه درت تفاق یافتد ایکتابیرا گشایند گر تاب بینند اید ه نبال تعبیر ن اشند. رایاین ا تاب مان ور ه فته د اکنشیاست ز تمایلشان ه انستن ا تاسفشان ز ن ه یاموخته ند ا توانسته ند یاموزند. اه رخوردهایما ر زندگیروزانه ین حساس ا ر ا ه جود یآورد ه ثلا یتوانستیم لان زبان ارجیرا اد گیریم لیوقت صرف کردیم، مین ور لمان یخواهد ه دانیم ر سمان ا ه یگذرد، ین و وع شش ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ایما عکس لعملیبه کل تاب اهر یکند. ال گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه تابیمیخوانید ز ن وشتان یآید ا وستیخردمند گاه شنا یشوید. گر یدید ه ائیوارد دید ه ثل تاب انه تاب ایزیادیآن ا جود اشت ر معیحضور ییابید ه ز ظر کریو انش ر ما متیاز ارند. گر یدید تابیپاره مراه ارید ر ائیکه اید عقل هم ما ار ساز اشد ر یمانید میتوانید اره وئیکنید. گر یدید سیکتابیبه ما اد ا ز تاب انه تابیخریدید ک فر ه ما مک کریمیکند ز دایت وستیسود یبرید. گر یدید تابیرا یفروشید وستیرا ز ست یدهید. گر یدید تاب ما ایع ده ا ثلا ر ب فتاده ا سوخته تعبیر مان ست ه وستیبا ما طع وستیمیکند.p> <p>وک ویتنهاو یگوید :p> <p>تاب : صیبتp> <p>تاب علمی: فتخار زرگp> <p>رید تاب : برp> <p>تابیهدیه رفتن : ک تفاق غیر نتظرهp> <p>تاب سوخته : ز ست ادن وستp> <pp> <p> طالعة تاب ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، شانة رستکاریو روت ست .p> <p> گر ویسنده ی<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیند تابش ر ال اپ دن ست ، لالت ر ن ارد ه اپ تابش ه تأخیر یافتد ا شکلاتیدر ین اه واجه یشود .p> <p> گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید رایدرک عنایکتابیوقت زیادیتلف یکنید ، شانة ن ست ه ه انش فتخارات سیاریدست واهید افت .p> <p> گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ودکان شغول طالعه ستند ، لالت ر تفاهم ماهنگیرفتار ودکان ارد .p> <p> طالعة تابهایکهنه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، شانة ن ست ه اید ز ر دیبپرهیزید .p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

jazab, استاتوس های جالب, بهترین مطالب طنز, جدیدترین جملات طنز, جدیدترین مطالب طنز, جدیدترین نوشته های طنز, جملات طنز, جملات طنز جدید, جملات طنز خنده دار, جملات طنز کوتاه خرداد ماه 91, جملات کوتاه طنز, جوک خنده دار طنز 91, طنز جدید, طنز نوشته های 91, طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته های گوناگون !, طنز کوتاه مطالب باحال, مطالب جالب مطالب خنده دار, مطالب طنز 91, گلچین جملات کوتاه طنز آمیز
تبلیغات