روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خلقان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خلقان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> لقان<br />strong>span><br /> ا ه تازی امه هنه ویند پوشیدن ن ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غم ندوه ست رویشی ه ر ردم یر ماند. حمدبن سیرین وید: گر یند ه امه لقان ز تن ود یرون ورد، لیل ه غم رویشی ز و ور ود، یزهای و یدن مه یکوست، گر وزه هنه ه هتر ز و ود. براهیم رمانی وید: گر سی یند ه لقان روشی ی ند، د ود تجارت ردن امه هنه د ست، اصه ه رک ریده ود. گر امه و رید روش ند کوست تجارت ن یر نفعت ود. سماعیل ن شعث براهیم رمانی ویند: امه هن روختن یک ست، ما <br />ریدن د ود لقان روش ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ردی ست ه دی ز ود ور ند.p> <p>حمدبن سیرین وید: وک ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ردی ست ه وت توانگر، کن ون مت ی بر ست خوک خانگی رد ست راخ ل، کن پلید دفعل اشد ی ین ی یانت ست. گر یند ه وکان ا ر ایگاهی گاه اشت ها می رد ه پراکنده وند، لیل ست ال سیار ز رام مع ند. براهیم رمانی وید: خالطت ردن ا وک نیا ا یکو ست ین ا د ست یدن چه وک ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غم ست وردن یر ی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صیبت ندوه ست، ز هت ال ه در ن ه ورده ود. گر یند ه وشت وک ی ورد، لیل ه ال رام ورد. گر <br />یند ه وکان ا ز ائی ه ائی ی رد، لیل ست حوال نیای و یکو ود، یکن ینش د ردد. گر یند ر یان وکان ی ردید، لیل ه رم ردد، ه هت الی ه و ا ز لم اصل ود. گر یند ه ر یان وکان شسته ود، لیل ست ر شمن غالب ود زرگی ابد. گر یند ه وک ز پس پشت ی رآمد ز پیش و یرون د، لیل ه رادی پلید زشت و ا اصل ود. گر یند ه پوست وک سی ه ی اد، لیل ه ال رام ابد. گر یند ه بان وک ود، لیل ست ر روهی دفعل د یانت هتر رمانروا ود. ابر غربی وید: گر یند ه ا وک صحرائی نگ ی رد، لیل ست ه ا هتری ون ستمگر و ا صومت فتد. گر یند وی وک ا پوست ا ستخوان و اشت، لیل ه ر در ن ال لال ابد.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات