روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خلم (خلط بینی) - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خلم (خلط بینی) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> لم (لط ینی)strong>span><br /><br />براهیم رمانی وید: گر یند ه ز ینی و لم یرون ی مد، لیل ه امش ذارده ود ز غم رج ابد. حمدبن سیرین وید: لم یدن، لیل رزند ود. گر یند لم ر امه ی فتاد، لیل ه و ا پسری ید.گر یند لم ز ینی و ر زمین فتاد، و ا ختری ید. گر یند لم ر زن ود نداخت، لیل ه زنش بستن ود رزند ز کم یفکند<br />گر ید زنش ر ی فکند، ی ا پسری ید. گر یند لم ر سرای مسایه فکند، لیل ه ا زنش ساد ند. گر یند ه لم خورد، لیل ه ال زن خورد.p> <p>حمدبن سیرین وید: وک ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ردی ست ه وت توانگر، کن ون مت ی بر ست خوک خانگی رد ست راخ ل، کن پلید دفعل اشد ی ین ی یانت ست. گر یند ه وکان ا ر ایگاهی گاه اشت ها می رد ه پراکنده وند، لیل ست ال سیار ز رام مع ند. براهیم رمانی وید: خالطت ردن ا وک نیا ا یکو ست ین ا د ست یدن چه وک ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غم ست وردن یر ی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صیبت ندوه ست، ز هت ال ه در ن ه ورده ود. گر یند ه وشت وک ی ورد، لیل ه ال رام ورد. گر <br />یند ه وکان ا ز ائی ه ائی ی رد، لیل ست حوال نیای و یکو ود، یکن ینش د ردد. گر یند ر یان وکان ی ردید، لیل ه رم ردد، ه هت الی ه و ا ز لم اصل ود. گر یند ه ر یان وکان شسته ود، لیل ست ر شمن غالب ود زرگی ابد. گر یند ه وک ز پس پشت ی رآمد ز پیش و یرون د، لیل ه رادی پلید زشت و ا اصل ود. گر یند ه پوست وک سی ه ی اد، لیل ه ال رام ابد. گر یند ه بان وک ود، لیل ست ر روهی دفعل د یانت هتر رمانروا ود. ابر غربی وید: گر یند ه ا وک صحرائی نگ ی رد، لیل ست ه ا هتری ون ستمگر و ا صومت فتد. گر یند وی وک ا پوست ا ستخوان و اشت، لیل ه ر در ن ال لال ابد.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب خلم (خلط بینی) شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب دماغ گرفتن , خلط زرد رنگ بینی , خوردن آشغال بینی , خالی کردن بینی , عکس خل دماغ , آشغال بینی

تعبیر خواب خلم (خلط بینی) گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات