روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خضاب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خضاب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ضابstrong>span><br /><br />ضرت انیال وید: ضابِ یش پوشش ارها ست. گر یند سر ویش ا ضاب ی رد ضابش نگ می رفت، لیل ه اهر ال ا ه ردمان ماید. گر یند ضابش نگ رفت، لیل ه الش یکو ردد. حمدبن سیرین وید: گر یند ضاب ه یزها ی رد، لیل ه ردم و ا نکر وند ه و ود ا ه ارهای حال اپسندیده هد. گر یند ضابش یکو نگ رفت، لیل ه التش پوشیده د. گر یند ست پای ویش ا ه نا ضاب ی ست، لیل ه ال ز ست فته از ید. گر یند ر و ست پای ویش ا ضاب ست، لیل ه رزندان ... <br />ابرادران ود ا یاراید، ه رایشی ه لاف ین ریعت ود. براهیم رمانی وید: گر یند کف دست ود ضاب ی رد، لیل ه ر لب عیشت نجور ردد. گر یند ه ر و ست ود ه ضاب گاه ی رد، لیل ه داوندِ کر یله ود ر سب عمل ود. گر یند ست و هم ده ست، لیل ه و ا عزیزی میرد ا ود لاک ود. گر یند ست پای ا ون زنان ضاب رد، لیل ه ر ترس یم عظیم فتد. گر ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ا زنی یند و ا رمی ادی ود، زیرا ه ین ضاب ردن یشان سم ود. گر یند ه ر و ست پای و نفش ود، لیل ه ر کسب و کار یله ند. سماعیل ن شعث وید: گر ردی ین ست پای ود ضاب رد، لیل ه اری ند ه ردمان ر ی فسوس نند خندند. گر یند سرانگشتان ا ضاب رد، لیل ه تسبیح ند. گر یند ر و ست ا ه ضاب ردن قش یکرد، لیل ه ا وستان کر یله ازد. ضرت مام عفر صادق رماید: ضاب ردن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر هار جه ست. ول: ار اشایسته ی اصل. وم: رایش ال نیا. سوم: لب اه. هارم: عروف دن ه روغ فتمp> <p>حمدبن سیرین وید: وک ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ردی ست ه وت توانگر، کن ون مت ی بر ست خوک خانگی رد ست راخ ل، کن پلید دفعل اشد ی ین ی یانت ست. گر یند ه وکان ا ر ایگاهی گاه اشت ها می رد ه پراکنده وند، لیل ست ال سیار ز رام مع ند. براهیم رمانی وید: خالطت ردن ا وک نیا ا یکو ست ین ا د ست یدن چه وک ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غم ست وردن یر ی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صیبت ندوه ست، ز هت ال ه در ن ه ورده ود. گر یند ه وشت وک ی ورد، لیل ه ال رام ورد. گر <br />یند ه وکان ا ز ائی ه ائی ی رد، لیل ست حوال نیای و یکو ود، یکن ینش د ردد. گر یند ر یان وکان ی ردید، لیل ه رم ردد، ه هت الی ه و ا ز لم اصل ود. گر یند ه ر یان وکان شسته ود، لیل ست ر شمن غالب ود زرگی ابد. گر یند ه وک ز پس پشت ی رآمد ز پیش و یرون د، لیل ه رادی پلید زشت و ا اصل ود. گر یند ه پوست وک سی ه ی اد، لیل ه ال رام ابد. گر یند ه بان وک ود، لیل ست ر روهی دفعل د یانت هتر رمانروا ود. ابر غربی وید: گر یند ه ا وک صحرائی نگ ی رد، لیل ست ه ا هتری ون ستمگر و ا صومت فتد. گر یند وی وک ا پوست ا ستخوان و اشت، لیل ه ر در ن ال لال ابد.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب خضاب شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خزاب ريش،خواب

تعبیر خواب خضاب گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات