روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

جوز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد جوز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب جوز

 اگر بیند جوز هندی داشت، دلیل که سخنی از منجم شنود.

محمدبن سیرین گوید: جوالدوز در خواب . مردی است که کارهای مردم بهم پیوندد، خاصه کارهای کوچک را. اگر بیند جوالدوز فرا گرفت یا کسی به وی داد، دلیل که با مردی بدین صفت که گفتیم، وی را صحبت افتد. اگر جوالدوز را بشکست یا ضایع شد، دلیل بر هلاک آن مرد بود. 

219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات