روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جوز

 اگر بیند جوز هندی داشت، دلیل که سخنی از منجم شنود.

محمدبن سیرین گوید: جوالدوز در خواب . مردی است که کارهای مردم بهم پیوندد، خاصه کارهای کوچک را. اگر بیند جوالدوز فرا گرفت یا کسی به وی داد، دلیل که با مردی بدین صفت که گفتیم، وی را صحبت افتد. اگر جوالدوز را بشکست یا ضایع شد، دلیل بر هلاک آن مرد بود. 

تبلیغات