روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

جبه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد جبه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب جبه

 محمدبن سیرین گوید: جبه در خواب زن است. اگر دید جبه فراخ و پاکیزه داشت، دلیل که زن او نیک رای و نیک سیرت است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که زن او بدخوی و ناسازگار است. اگر بیندجبه او بدرید یا بسوخت، دلیل که میان ایشان جدائی افتد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن جبه در خواب ، اگر بیند در زمستان در تن داشت، نیکوتر است و آن بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: قوت. سوم: شادی. چهارم: منفعت. و جبه کهنه و چرکین غم و اندوه است. جابر مغربی گوید: اگر بیند جبه نو داشت یا کسی بدو داد وبه رنگ سبز است، دلیل که زن پاکدامن ... 
بخواهد. اگر بیند جبه سفید نو داشت، زنی پارسا و باامانت است. اگر زرد بیند، زنی بیمارگون است. اگر کبود است، زنی متفکر و غمگین است. اگر سرخ بیند، زنی معاشر است و با او سازگاری کم کند. 

محمدبن سیرین گوید: جوالدوز در خواب . مردی است که کارهای مردم بهم پیوندد، خاصه کارهای کوچک را. اگر بیند جوالدوز فرا گرفت یا کسی به وی داد، دلیل که با مردی بدین صفت که گفتیم، وی را صحبت افتد. اگر جوالدوز را بشکست یا ضایع شد، دلیل بر هلاک آن مرد بود. 

219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات