روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حقنه کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حقنه کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> قنه ردنstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: قنه ردن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر شم دن اشد ز الی ه الی، نانکه ز سخن ن ی ویشتن ود عضی عبران ویند: قنه ردن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یکی دن عیش وزی اشد. ابر غربی وید: قنه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر ازگشتن اری ود ه داوند <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ه صلاح ن ست. ضرت مام عفر صادق رماید: گر سی ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ید و ا قنه ردند ز ن قنه و ا نج زند سد، لیل ود ر دی حوال ی. گر ه لاف ین یند، لیل ر عز نفعت ست.p> <p>حمدبن سیرین وید: ب وردن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aگر یند ز رای یماری ورد ید ه رخوردن ن فا نفعت ابد، لیل ر یر نفعت ارها ند گر یند ه ز ارو وردن و ا نفعت بود، تاویلش ه لاف ین ست.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات