روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب حقنه کردن

محمدبن سیرین گوید: حقنه کردن در خواب در خشم شدن باشد و از حالی به حالی، چنانکه از سخن آن بی خویشتن شود و بعضی معبران گویند: حقنه کردن در خواب نیکی شدن عیش و روزی باشد. جابر مغربی گوید: حقنه در خواب ، دلیل بر بازگشتن کاری بود به خداوند خواب که صلاح آن است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی به خواب دید او را حقنه کردند و از آن حقنه او را رنج و گزند رسد، دلیل بود بر بدی احوال وی. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر عز و منفعت است.

محمدبن سیرین گوید: حب خوردن در خواب ، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت نبود، تاویلش به خلاف این است.

تبلیغات