روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حنوط - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حنوط ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حنوط

بوی خوشی است که بر مرده پراکنند. محمدبن سیرین گوید: اگر حنوط بر وی پراکنند، دلیل که تائب شود و به خدای تعالی بازگردد.اگر این خواب را کسی بیند که مصلح بود، دلیل که از ترس و بیم ایمن گشته از غم ها فرج یابد و کارها به مرادش شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که حنوط خوش باز کرد، ستایش مردم است با خطر، زیرا بعضی زا معبران گفته اند: نیکنامی بود بر اهل بیت و خویشان به اندازه حنوط.

محمدبن سیرین گوید: حب خوردن در خواب ، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت نبود، تاویلش به خلاف این است.

اخبار اکاایران

تبلیغات