روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حجامت 2 - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حجامت 2 ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> جامت 2strong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گربیند جامی یگانه ر ایگاهی یگانه و ا جامت رد، لیل ه تابی ویسد لایتی ر ردن ود ند. گر یند سی و ا جامت رد وست و ود، لیل ه مانتی ه ی سپارد. گر شمن ست ز ر و یمن ود ز غم رج ابد گر ن س وانی ود مین تاویل ا ارد، گر پیر ست عز زرگی ابد. براهیم رمانی وید: گر یند ه پیری ا جامت رد، ارش یکو ود. گر یند پادشاهی ا جامت رد، لیل ه قرب پادشاه ود. گر یند وانی ا جامت رد، لیل ه شمن ر و فر ابد. گر یند یشه ... <br />و شکست لیل ه زنش میرد ا لاقش هد. ابر غربی وید: جام پیر خت یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ود جام وان شمن و ود. گر یند جامی رد یشه نهاد ون رگرفت. گر داوند <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> عالم ست، لیل ه ستوفی ود ا بیر پادشاه ود. گر داوند <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> عالم بود، لیل ه ر ام ا غره ام ا ویسند خر زشتی نند. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن جامت ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر فت جه ست. ور مانت ذاردن. وم: رط واندن. سوم: لایت افتن. هارم: ادمان دن. پنجم: ا پیران صحبت اشتن. شم: سنت پیغمبر گاه اشتن. فتم: گر عالم ست ز علم عزول دن، اصه ون یند ه جام وان ست. گر جام پیر ست، یل ه ز علت سته ود. عضی ز عبران ویند: گر جام وان یند، گر پیر، لیل ه روغ ر ی واهی هند ز ن و ا یم لاک ست جام ه ول عضی اتب راح ست عضی ز عبران ویند ه ار و شاده ود.p> <p>حمدبن سیرین وید: ب وردن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aگر یند ز رای یماری ورد ید ه رخوردن ن فا نفعت ابد، لیل ر یر نفعت ارها ند گر یند ه ز ارو وردن و ا نفعت بود، تاویلش ه لاف ین ست.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات