روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب هدیه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب هدیه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب هدیه

اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد، بر قدر آن خیر و منفعت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: هدیه فرزند بود. جابرمغربی گوید: اندیشه و فکر بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیکی است.

اخبار اکاایران

تبلیغات