روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

حد زدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد حد زدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حد زدن

محمدبن سیرین گوید: حد زدن در خواب ، دلیل بر فراهم کردن کار زنان کند. اگر بیند که او را حد می زند، تاویلش به خلاف این است. جابر مغربی گوید: اگر کسی را بیند حد می زدند، بیننده را نیک است و نیز دلالت بر صلاحیت او بود و صاحب خواب اگر مفسد است، دلیل بر رنج و اندوه است.

محمدبن سیرین گوید: حب خوردن در خواب ، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت نبود، تاویلش به خلاف این است.

219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات