روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گازری

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند گازری می کرد و گازر نبود، دلیل که از معصیت توبه کند و توفیقِِ طاعت یابد. زیرا چون به تاویل غم است و گازر پاک کننده چرک است پس، دلیل که به حق بازگردد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب دید جامه وی بدرید، دلیل که توبه بشکند. اگر بیند جامه از شستن سفید شد، دلیل که توبه نصوح کند. اگربه خلاف این بیند، دلیل که پیوسته درمعصیت است. جابرمغربی گوید: دیدن گازرد به خواب ، دلیل بر مردی بود که بر دست او خیرات و احسان رود و ثواب یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گازر به خواب   دلیل است که از غم برهد و از معصیت توبه کند، خاصه جامه را پاک شوید.

2ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرک میشوید ، نشانة آن است که برایرسیدن به مقامیتلاش میکنید .

3ـ اگر خواب ببینید از ادارة گمرک بیرون میآیید ، دلالت بر از دست دادن مقام یا شکست در کارهایتجاریدارد .
 
تعبیر خواب گم شدن  
محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند گم شد، دلیل که در آن موضع ضایع بماند و قدر او را ندانند. اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد، دلیل زیان بود. اگر بیند چیزیاز او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیک بود، غم است. اگر بد بود، کارش به نظام شود.

تبلیغات