روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گزنگبین - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گزنگبین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گزنگبین

محمدبن سیرین گوید: دیدن گزنگبین، دلیل بر روزی حلال است که به وی رسد. اگر دید گزنگبین بسیار داشت و به کسی نداد، دلیل که مال حلال یابد و او را از آن راحتی بود. اگر خورد وبه مردم داد، دلیل که او را از آن مال منفعت رسد.

2ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرک میشوید ، نشانة آن است که برایرسیدن به مقامیتلاش میکنید .

3ـ اگر خواب ببینید از ادارة گمرک بیرون میآیید ، دلالت بر از دست دادن مقام یا شکست در کارهایتجاریدارد .
 
تعبیر خواب گم شدن  
محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند گم شد، دلیل که در آن موضع ضایع بماند و قدر او را ندانند. اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد، دلیل زیان بود. اگر بیند چیزیاز او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیک بود، غم است. اگر بد بود، کارش به نظام شود.

تعبیر خواب گزنگبین گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات