روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غایط - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غایط ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غایطstrong>span><br /><br />غایط، ا مدفوع انسان یزی ست ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ا سیار یده ی ود غالب راجعه نندگان ه عبران ر ین اره سئوال ی نند هل تعبیر یز راوان ر ین اره رف زده وشته ند. ین هرت ارد ه ی ویند غایط ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> پول ست ه صوص پول قد. ین تا دودی ی تواند رست اشد ون یدن ن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وب ست ما پول یست. ابن سیرین گاشته ه یدن غایط ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> هایی ز غم نج ست جلسی حمه لله علیه عتقد ست یدن غایط ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وب ست ون یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ز مه غم ا نج ا رهد رضش دا ود. ر فایس لفنون عرایس لعیون ی وانیم ه غایط الی ست ه ن رام ودن ن جود ارد. غایط ردن ز غم ها دن ست. ین مان ه غایط ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> پول ی اشد زیاد ست. نها ه ر انواده ا ه ور سنتی <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> تعبیر ی نند غایط ا پول ی انند هرت پول ودن ن ز مین ا یشه رفته الب ین ه ن ا پول ال مرده ند. یدن غایط ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> پول ال یست هایی ز غم نج ندوه ست ون پول کی ز عوامل تخفیف هنده لام است تعبیر پول ا ه غایط سبت اده ند. منا گر غم نج، ز بی پولی اشد هایی ز ن ا پول یسر ست ه ی تواند غایط ر ین ا پول اشد.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر یند رغار فت ر نجا قیم د، لیل ه ز نیا رود. گر یند ر غار فت یرون مد، لیل ه ه اری سخت رفتار ود. گر یند ر غار فت ن غار وشن د، لیل ه و ا ر زندان نند. گر غار ا تنگ تاریک دید، لیل ه حبوس لاک ودp>

اخبار اکاایران

تبلیغات