روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب گریختن در خواب

محمدبن سیرین گوید: گریختن درخواب . دلیل رستگاری است و بعضی گویند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می گریخت بعد، از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت. جابرمغربی گوید: اگر دید مردان از زنان می گریختند، دلیل که بیننده را از بزرگی ترس بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گریختن، دلیل شادی بود، وقتی که فریاد و زاری نکند. اگر فریاد کند، دلیل مصیبت است.

2ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرک میشوید ، نشانة آن است که برایرسیدن به مقامیتلاش میکنید .

3ـ اگر خواب ببینید از ادارة گمرک بیرون میآیید ، دلالت بر از دست دادن مقام یا شکست در کارهایتجاریدارد .
 
تعبیر خواب گم شدن  
محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند گم شد، دلیل که در آن موضع ضایع بماند و قدر او را ندانند. اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد، دلیل زیان بود. اگر بیند چیزیاز او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیک بود، غم است. اگر بد بود، کارش به نظام شود.

تبلیغات