روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گردون

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند بر گردون نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است. اگر دید پادشاه گردونی به وی داد، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گردن بر هشت وجه است. اول: عزو جاه. دوم: ولایت. سوم: مرتبه. چهارم: بزرگی. پنجم: هیبت. ششم: خرمی. هفتم: رفعت. هشتم: اسانی کارها.

2ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرک میشوید ، نشانة آن است که برایرسیدن به مقامیتلاش میکنید .

3ـ اگر خواب ببینید از ادارة گمرک بیرون میآیید ، دلالت بر از دست دادن مقام یا شکست در کارهایتجاریدارد .
 
تعبیر خواب گم شدن  
محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند گم شد، دلیل که در آن موضع ضایع بماند و قدر او را ندانند. اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد، دلیل زیان بود. اگر بیند چیزیاز او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیک بود، غم است. اگر بد بود، کارش به نظام شود.

تبلیغات