روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گرده

حضرت دانیال گوید: گرده درخواب ، دلیل بر مالِ نهانی بود که بیابد و هزینه کند. اگر گرده پخته است، دلیل که مال نهان کرده بازجوید. جابرمغربی گوید: اگر دید گرده حیوانی می خورد که گوشت او حلال بود، دلیل بر مال حلال است. اگر گوشت او حرام بود، دلیل بر مال حرام است. بعضی از معبران گویند: دیدن گرده به خواب ، دلیل فرزند است.

2ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرک میشوید ، نشانة آن است که برایرسیدن به مقامیتلاش میکنید .

3ـ اگر خواب ببینید از ادارة گمرک بیرون میآیید ، دلالت بر از دست دادن مقام یا شکست در کارهایتجاریدارد .
 
تعبیر خواب گم شدن  
محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند گم شد، دلیل که در آن موضع ضایع بماند و قدر او را ندانند. اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد، دلیل زیان بود. اگر بیند چیزیاز او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیک بود، غم است. اگر بد بود، کارش به نظام شود.

تبلیغات