روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گمشدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گمشدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گمشدن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند گم شد، دلیل که در آن موضع ضایع بماند و قدر او را ندانند. اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد، دلیل زیان بود. اگر بیند چیزی از او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیک بود، غم است. اگر بد بود، کارش به نظام شود.

2ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرک میشوید ، نشانة آن است که برایرسیدن به مقامیتلاش میکنید .

3ـ اگر خواب ببینید از ادارة گمرک بیرون میآیید ، دلالت بر از دست دادن مقام یا شکست در کارهایتجاریدارد .
 
تعبیر خواب گم شدن  
محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند گم شد، دلیل که در آن موضع ضایع بماند و قدر او را ندانند. اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد، دلیل زیان بود. اگر بیند چیزیاز او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیک بود، غم است. اگر بد بود، کارش به نظام شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب گمشدن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب گم کردن فرزند , تعبیر گم شدن بجه در خواب , تعبيرخواب گم كردن بچه , گم شدن کودکان کره ای , نه تا صلوات گم شدن , خواب گم کردن کودک , مفقود شدن پاسپورت , تعبیر خواب گم شدن , خواب دیدن گم شدن , گم کردن آدم ها

تعبیر خواب گمشدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات