روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غالیه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غالیه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غالیهstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: یدن غالیه ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل دب اموری ود. گر یند غالیه ر سی الید، لیل ه ن س ز و دب رهنگ موزد. براهیم رمانی وید: یدن غالیه ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ج ود عضی ویند، لیل ر الی ود ه ز هتری ه ی سد. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه غالیه اشت. لیل ه ز زنی ا ز زرگان ه ی نفعت سد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن غالیه ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aر پنج جه ست. ول: دب رهنگ. وم: ناوآفرین. سوم: ج سلام. هارم: ال واسته. پنجم: یر نفعت.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر یند رغار فت ر نجا قیم د، لیل ه ز نیا رود. گر یند ر غار فت یرون مد، لیل ه ه اری سخت رفتار ود. گر یند ر غار فت ن غار وشن د، لیل ه و ا ر زندان نند. گر غار ا تنگ تاریک دید، لیل ه حبوس لاک ودp>

اخبار اکاایران

تبلیغات