روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غلاف - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غلاف ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب غلاف

اگر در خواب بیند که شمشیر از غلاف بیرون کشید، دلیل است که زنش پسری آورد و دیدن غلاف کارد همین، دلیل است.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل که او را در زندان کنند. اگر غار را تنگ و تاریک بدید، دلیل که محبوس و هلاک شود

اخبار اکاایران

تبلیغات