روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب غل

محمدبن سیرین گوید: دیدن غل، دلیل کفر است و میل کردن به ناحق. اگر کسی غل در گردن به خواب بیند که داشت، دلیل است که کافر می میرد و مسلمانی به دروغ کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که غل در دست داشت، دلیل است که بخیل بود. و معبران گویند: چون مردی صالح در خواب بیند که درگردن او غل بود، دلیل است که از کار دنیا دست بدارد.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل که او را در زندان کنند. اگر غار را تنگ و تاریک بدید، دلیل که محبوس و هلاک شود

تبلیغات