روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب فواق

محمدبن سیرین گوید: اگر دید او را فواق بود، دلیل که سخنی ناسزا گوید. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید به وقت نان خوردن اوفواق پیدا شد، دلیل بیماری است.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکی در شهر فرود آمد و مُقام نمود، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود.

تبلیغات