روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فستق

محمدبن سیرین گوید: دیدن فستق در خواب ، مال و خواسته است. اگر دید که مغز فستق داشت، دلیل است به قدر آن مال یابد.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکی در شهر فرود آمد و مُقام نمود، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود.

تبلیغات