روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فستق - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب فستق ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب فستق

محمدبن سیرین گوید: دیدن فستق در خواب ، مال و خواسته است. اگر دید که مغز فستق داشت، دلیل است به قدر آن مال یابد.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکی در شهر فرود آمد و مُقام نمود، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود.

تعبیر خواب فستق گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات