روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب فرجی

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند فرجی فراخ و پاکیزه پوشیده بود. دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر فرجی را کهن و چرکین بیند، تاویلش به خلاف این است. محمدبن سیرین گوید: دیدن فرجی دیبا به خواب ، کسی را که دیباپوش است، نیک بود و مردم پارسا را بد باشد و فرجی برد به خواب دیدن، دلیل منفعت بود و فرجی پشمین و کرباسین، دلیل بر قوت دین بود. جابرمغربی گوید: اگر بیند فرجی نو و پاکیزه پوشیده بود، دلیل است دیندار و پارسا بود. اگر بیند فرجی سرخ پوشیده بود، دلیل خیر بود اگر فرجی کبود بیند، دلیل مصیبت بود.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکی در شهر فرود آمد و مُقام نمود، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود.

تبلیغات