روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب فرجی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب فرجی

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند فرجی فراخ و پاکیزه پوشیده بود. دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر فرجی را کهن و چرکین بیند، تاویلش به خلاف این است. محمدبن سیرین گوید: دیدن فرجی دیبا به خواب ، کسی را که دیباپوش است، نیک بود و مردم پارسا را بد باشد و فرجی برد به خواب دیدن، دلیل منفعت بود و فرجی پشمین و کرباسین، دلیل بر قوت دین بود. جابرمغربی گوید: اگر بیند فرجی نو و پاکیزه پوشیده بود، دلیل است دیندار و پارسا بود. اگر بیند فرجی سرخ پوشیده بود، دلیل خیر بود اگر فرجی کبود بیند، دلیل مصیبت بود.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکی در شهر فرود آمد و مُقام نمود، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود.

تعبیر خواب فرجی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات