روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فقاع - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب فقاع ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب فقاع

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند فقاع می خورد، دلیل که از خادمی راحت یابد. اگر بیند فقاع به کسی داد، دلیل که مال خود به وی دهد. جابرمغربی گوید: خوردن فقاع در خواب ، دلیل بر خدمت نمودن مردی سفله است. اگر بیند فقاع شیرین خورد، دلیل است از آن سفله منفعت یابد.اگر فقاع ترش بود، دلیل که از وی مضرت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن فقاع در خواب بر چهار وجه است. اول: منفعت. دوم: بوسه. سوم: خدمت کردن. چهارم: مردی سفله.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکی در شهر فرود آمد و مُقام نمود، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود.

تعبیر خواب فقاع گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات