روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فنک - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب فنک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب فنک

محمدبن سیرین گوید: دیدن فنک درخواب ، دلیل مردی توانگر غریب است و گوشت و پوست و استخوان، او را به خواب دیدن مال و خواسته است. اگر با فنک جنگ کرد، دلیل که با غریبی خصومت کند. اگر بیند فنک را بکشت و پوستش را بکند، دلیل که مال غریبی تلف کند.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکی در شهر فرود آمد و مُقام نمود، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود.

اخبار اکاایران

تبلیغات