روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فلوس - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب فلوس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب فلوس

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند فلوس بسیار داشت، دلیل که با کسی خصومت کند. اگر بیند که فلوس داشت، دلیل غم و اندوه است. اگر دید که فلوس از خود جدا نمود، دلیل است از غم برهد.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکی در شهر فرود آمد و مُقام نمود، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود.

اخبار اکاایران

تبلیغات