روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درم

 محمدبن سیرین گوید: طبعهای مردمان مختلف است و درم به خواب دیدن حاصل شدن درم است در بیداری و گویند: هر که درم کم در خواب بیند، سخن خوش شنود، در بیداری یا توحیدِ حق تعالی گوید، خاصه که درم سفید بود. اگر درم سیاه است و بر وی صورت باشد، دلیل بر جنگ و خصومت است و درم درست، دلیل بر چیزی درست و درم شکسته سخن دروغ است. اگر بیند که کسی او را در کیسه یا انبان یا در صره درم داد، آن کس با وی سخن به مشورت گوید و او رازش نگاهدارد و بعضی از معبران گویند: اگر کسی بیند که درم کوچک یافت، دلیل بر فرزند و طفل است. اگر
بیند درم از وی ضایع شد، یا کسی از وی بدزدید، دلیل است از بهر فرزند بر دل او رنج و اندوه رسد. اگر بیند که درم کوچک گم نمود و بازنیافت رنج از دلش زایل شود. اگر بیند درم یافت یا کسی به او داد، دلیل است که او را با کسی گفتگوی است. اگر بیند درم ترازو داشت، دلیل که او را به قدر آن خصمان است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند درم به دست داشت، سخن نیکو شنود و درم شکسته سخن پراکنده است و درم بسیار مال است. اگر بیند درم ها با عیال خویش قسمت می کند، دلیل است در میان ایشان قسمت و داوری افتد. اگر بیند که درم شکسته بود، دلیل که در میان ایشان سخن بی حکم رود. اگر بیند در خانه به خروار درم داشت یابه خروار درآورد، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر بیند که درم بسیار داشت و جمع کرد، دلیل که مردمان رااز راه حق باز دارد. اگر یک درم سفید در کف خویش بیند، دلیل که او را فرزندی آید. اگر بیند که آن درم از وی ضایع شد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند که بدره های درم و دینار یافت، دلیل است که مال و نعمت حلال جمع آورد. جابر مغربی گوید: اگر کسی در خواب درم سفید بیند، دلیل که درم سیاه یابد. اگر درم سیاه بیند، دلیل که درم سفید یابد و بسیار مردم باشند که به بیداری همان یابند که در خواب دیده باشند. اگر بیند که درم بهره بسیار داشت، اگر بازرگان است، دلیل که مفلس شود و اگر کشاورز است، دلیل که او را هیچ منفعت نباشد و اگر پادشاه است، معزول شود و به خصومت درمانده و درویش شود، چه درم را به فارسی فلس خواند و فلس را از افلاس مشتق است، یعنی مفلس شدن. اسماعیل بن اشعث گوید: درم نیک درخواب ، صفای دین و دنیای او است و درم دون به خلاف این باشد و درم درست سخن درست با حکمت است و درم شکسته خصومت است و قضا حاجت و درم نقره مال است و درم سیاه در تاویل بهتر از سفید باشد و درم بسیار که در صره بود سخن ها است. اگر بیند که پادشاه وی را درم بخشید، دلیل که وی را از او غم و اندوه است، خاصه چون درم درست نباشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: درم درست به خواب دین بر دوازده وجه است. اول: سخنهای درست. دوم: گذاردن حاجت. سوم: ولایت. چهارم: مال مجموع. پنجم: دوست. ششم: فرزند. هفتم: رفیق. هشتم: روزی فراخ. نهم: ایمنی. دهم: کنیزک. یازدهم: یافتن جاه. دوازدهم: منزلت، خاصه که داند خداوند خواب مستور است. و درم شکسته به خواب دیدن بر چهار وجه است. اول: سخن زشت. دوم: جنگ و خصومت. سوم: بند و زندان. چهارم: گفتگوی.

دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست. اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.

لوک اویتنهاو می گوید :

درخت

با شکوفه : نیکبختی بزرگ

در آتش : زیان بزرگ

درخت خشکیده : شکست

درخت افتاده : امیدهای بر باد رفته

تکان دادن درخت : خوشبختی

درخت میوه : دوستان وفادار

بر روی درختی نشستن : افتخارات

از درخت افتادن : استهزا خواهید شد

بالا رفتن از یک درخت : اخبار مهم

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود

تبلیغات