روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب درم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رمstrong>span><br /><br /> حمدبن سیرین وید: بعهای ردمان ختلف ست رم ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن اصل دن رم ست ر یداری ویند: ر ه رم م ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند، سخن وش نود، ر یداری ا توحیدِ ق تعالی وید، اصه ه رم سفید ود. گر رم سیاه ست ر ی صورت اشد، لیل ر نگ صومت ست رم رست، لیل ر یزی رست رم کسته سخن روغ ست. گر یند ه سی و ا ر یسه ا نبان ا ر صره رم اد، ن س ا ی سخن ه شورت وید و ازش گاهدارد عضی ز عبران ویند: گر سی یند ه رم وچک افت، لیل ر رزند فل ست. گر<br />یند رم ز ی ایع د، ا سی ز ی دزدید، لیل ست ز هر رزند ر ل و نج ندوه سد. گر یند ه رم وچک م مود ازنیافت نج ز لش زایل ود. گر یند رم افت ا سی ه و اد، لیل ست ه و ا ا سی فتگوی ست. گر یند رم ترازو اشت، لیل ه و ا ه در ن صمان ست. براهیم رمانی وید: گر یند رم ه ست اشت، سخن یکو نود رم کسته سخن پراکنده ست رم سیار ال ست. گر یند رم ا ا عیال ویش سمت ی ند، لیل ست ر یان یشان سمت اوری فتد. گر یند ه رم کسته ود، لیل ه ر یان یشان سخن ی کم ود. گر یند ر انه ه روار رم اشت ابه روار رآورد، لیل ه ه در ن ال ابد. گر یند ه رم سیار اشت مع رد، لیل ه ردمان ااز اه ق از ارد. گر ک رم سفید ر ف ویش یند، لیل ه و ا رزندی ید. گر یند ه ن رم ز ی ایع د، لیل ه رزندش میرد. گر یند ه دره ای رم ینار افت، لیل ست ه ال عمت لال مع ورد. ابر غربی وید: گر سی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رم سفید یند، لیل ه رم سیاه ابد. گر رم سیاه یند، لیل ه رم سفید ابد سیار ردم اشند ه ه یداری مان ابند ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یده اشند. گر یند ه رم هره سیار اشت، گر ازرگان ست، لیل ه فلس ود گر شاورز ست، لیل ه و ا یچ نفعت باشد گر پادشاه ست، عزول ود ه صومت رمانده رویش ود، ه رم ا ه ارسی لس واند لس ا ز فلاس شتق ست، عنی فلس دن. سماعیل ن شعث وید: رم یک ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aصفای ین نیای و ست رم ون ه لاف ین اشد رم رست سخن رست ا کمت ست رم کسته صومت ست ضا اجت رم قره ال ست رم سیاه ر تاویل هتر ز سفید اشد رم سیار ه ر صره ود سخن ا ست. گر یند ه پادشاه ی ا رم خشید، لیل ه ی ا ز و غم ندوه ست، اصه ون رم رست باشد. ضرت مام عفر صادق رماید: رم رست ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ین ر وازده جه ست. ول: سخنهای رست. وم: ذاردن اجت. سوم: لایت. هارم: ال جموع. پنجم: وست. شم: رزند. فتم: فیق. شتم: وزی راخ. هم: یمنی. هم: نیزک. ازدهم: افتن اه. وازدهم: نزلت، اصه ه اند داوند <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ستور ست. رم کسته ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن ر هار جه ست. ول: سخن زشت. وم: نگ صومت. سوم: ند زندان. هارم: فتگوی.p> <p>یدن ردی ریف زرگوار ود ر رختی ه یوه ار ست، لیلش ر ردی توانگر ست رخت ی ر ردی ست رویش رختی ه ر یار عرب ست، لیل ر ردی یابانی ند. ر رخت ه ر احیه عجم ست، لیل ر ردمان عجم ند ر رختی ه عروف باشد ر سجد ا ر حل ماز ست، لیل ر وه ین ند رخت ه ر اغ یند، لیل ال ست داوند اغ ا. گر یند رختی ز ن رکند، لیل ه ردی ااز اه عمت یفکند.p> <p>نوچهر طیعی تهرانی وید: رخت ود ه ود یچ <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> شخصی دارد . عبران وشته ند رختان ی ر ردمی رویش تهی ست قیر یک فسی ستند ه ین ردم ر حیط وی طرافیان ویش تاثیر ندان دارند . یدن رختان ر ساجد زیارتگاه ا وب ست. رختان ردابی ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن وب یست. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> خل بینید وب ست زیرا عزت زرگی سرفرازی ست گر اره رما اشته اشد هتر ست. ید جنون اه توت یز ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رختان وبی یستند زیرا ز غم سر فکندگی رمساری بر ی هند.p> <p>وک ویتنهاو ی وید :p> <p>رختp> <p>ا کوفه : یکبختی زرگp> <p>ر تش : زیان زرگp> <p>رخت شکیده : کستp> <p>رخت فتاده : میدهای ر اد فتهp> <p>تکان ادن رخت : وشبختیp> <p>رخت یوه : وستان فادارp> <p>ر وی رختی شستن : فتخاراتp> <p>ز رخت فتادن : ستهزا واهید دp> <p>الا فتن ز ک رخت : خبار همp> <p>وسف بی علیه لسلام وید:p> <p>یدن فتن رروی رخت صومت ودp>
تبلیغات