روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

دباغی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد دباغی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> باغیstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: باغی ردن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aذاشتن غل ردمان ود. گر سی ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه باغی ی رد. لیل ه غل ردمان ه صلاح گذارد. گر یند رده ا زنده می رد، لیل ه پیشه ا باغی ند. براهیم رمانی وید: باغی ر تاویل الی ود ه ردمان سرای ا ه ی سپارند یراث ارثان سمت ند پوست ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ال یراث ود<br />گر باغی ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه رده زنده رده، لیل ه ز باغی ی یاز ردد. ابر غربی وید: باغی ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن، ر تاویل، ردی ود ه صلاح ار دو ود.p> <p>یدن ردی ریف زرگوار ود ر رختی ه یوه ار ست، لیلش ر ردی توانگر ست رخت ی ر ردی ست رویش رختی ه ر یار عرب ست، لیل ر ردی یابانی ند. ر رخت ه ر احیه عجم ست، لیل ر ردمان عجم ند ر رختی ه عروف باشد ر سجد ا ر حل ماز ست، لیل ر وه ین ند رخت ه ر اغ یند، لیل ال ست داوند اغ ا. گر یند رختی ز ن رکند، لیل ه ردی ااز اه عمت یفکند.p> <p>نوچهر طیعی تهرانی وید: رخت ود ه ود یچ <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> شخصی دارد . عبران وشته ند رختان ی ر ردمی رویش تهی ست قیر یک فسی ستند ه ین ردم ر حیط وی طرافیان ویش تاثیر ندان دارند . یدن رختان ر ساجد زیارتگاه ا وب ست. رختان ردابی ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن وب یست. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> خل بینید وب ست زیرا عزت زرگی سرفرازی ست گر اره رما اشته اشد هتر ست. ید جنون اه توت یز ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رختان وبی یستند زیرا ز غم سر فکندگی رمساری بر ی هند.p> <p>وک ویتنهاو ی وید :p> <p>رختp> <p>ا کوفه : یکبختی زرگp> <p>ر تش : زیان زرگp> <p>رخت شکیده : کستp> <p>رخت فتاده : میدهای ر اد فتهp> <p>تکان ادن رخت : وشبختیp> <p>رخت یوه : وستان فادارp> <p>ر وی رختی شستن : فتخاراتp> <p>ز رخت فتادن : ستهزا واهید دp> <p>الا فتن ز ک رخت : خبار همp> <p>وسف بی علیه لسلام وید:p> <p>یدن فتن رروی رخت صومت ودp>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات