روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چهارپای - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چهارپای ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> هارپایstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند هارپائی ا را رفت ن هارپای طیع رمانبردار ست، لیل ه ه در یمت ن هارپای ز ردی یابانی و ا نفعت سد. گر یند مه هارپایان شتی پیش و اضر ودند طیع و دند، لیل ه روهی ه سکن یشان ر یابان ست طیع و وند. براهیم رمانی وید: گر یند هارپایان شتی ا ی پرستید، لیل ه ردمان انا ا دمت ند. ابرمغربی وید: گر یند ه هارپائی ا و سخن ی فت، لیل ه زرگی ابد. گر یند ز هارپائی وشت ی ورد، لیل ه ه در ن ال ابد.p> <p>حمدبن سیرین وید: وب ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن، فاق ست عضی ز عبران ویند: وب ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ردی ست ه ر فاق ست. گر یگانه ه ی هد ن س ا ی فاق ند وب ج ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن، تاویل ن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aون تاویل وب است ست. گر وب ج ود، ه سوختن ا اید، رد نافق ست روغگو.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات