روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بوهای خوش - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بوهای خوش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب

بوهای خوش



محمدبن سیرین گوید: بویهای خوش و ناخوش ثنای نیک مدح و ذم و سخن ناصواب است. اگر بیند بوی خوش شنید، دلیل که او نکوهش کنند. اگر در خواب بوی خوش بسیار شنود، دلیل است بر مرگ، زیرا که مرده را از بوی خوش حنوط ناگزیر است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند او را خوشبوی کردند، دلیل که او را ستایش کنند و ثنا گویند.... 
اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را پیش مردم عیب و نکوهش کنند و نام او به زشتی منتشر شود. 

http://www.akairan.com

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب بوهای خوش شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب بوهای خوش گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات