روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بوهای خوش - تعبیر خواب

تعبیر خواب بوهای خوش

محمدبن سیرین گوید: بویهای خوش و ناخوش ثنای نیک مدح و ذم و سخن ناصواب است. اگر بیند بوی خوش شنید، دلیل که او نکوهش کنند. اگر در خواب بوی خوش بسیار شنود، دلیل است بر مرگ، زیرا که مرده را از بوی خوش حنوط ناگزیر است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند او را خوشبوی کردند، دلیل که او را ستایش کنند و ثنا گویند.... 
اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را پیش مردم عیب و نکوهش کنند و نام او به زشتی منتشر شود. 

http://tabirkhab.akairan.com
تعبیر خواب بوهای خوش گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات