روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بستان افروز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بستان افروز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بستان افروز

محمدبن سیرین گوید: بستان افروز در خواب دیدن، شادی است، لکن بدین بد است. اگر بیند که بستان افروز فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل بر خرمی و شادی است. اگر بیند بستان افروز به کسی داد، دلیل که او را خرم کند. ابراهیم کرمانی گوید: بستان افروز چون به وقت خود بیند مهتری است و بعضی از معبران گویند: زن بازرگان توانگر است، با جمال و خوش طبع.... 
اگر دید که بستان افروز در خواب در جایگاه خویش می شود، دلیل که وی را با بازرگانی دوستی و مصاحبت افتد. اگر بیند از زمین برکند، دلیل که از صحبت مردی جدا شود. 

http://www.akairan.com/
تعبیر خواب بستان افروز گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات