روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بلاکینی - تعبیر خواب

تعبیر خواب بلاکینی

محمدبن سیرین گوید: بلانکینی در دست داشتن به خواب ، دلیل که او را ازکسی مدد و قوت نباشد. اگر بیند بلانکینی از چوب نرم جسته بود، تاویلش به خلاف این بود که گفته شد. 

http://tabirkhab.akairan.com/
تعبیر خواب بلاکینی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات