روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بلاکینی - تعبیر خواب

تعبیر خواب بلاکینی

محمدبن سیرین گوید: بلانکینی در دست داشتن به خواب ، دلیل که او را ازکسی مدد و قوت نباشد. اگر بیند بلانکینی از چوب نرم جسته بود، تاویلش به خلاف این بود که گفته شد. 

http://tabirkhab.akairan.com/
  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران