روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بلاکینی

محمدبن سیرین گوید: بلانکینی در دست داشتن به خواب ، دلیل که او را ازکسی مدد و قوت نباشد. اگر بیند بلانکینی از چوب نرم جسته بود، تاویلش به خلاف این بود که گفته شد. 

http://www.akairan.com/
تبلیغات