روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بالا رفتن - تعبیر خواب

تعبیر خواب بالا رفتن

محمدبن سیرین گوید: دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن، اگر پخته باشد یا خام، دلیل بر غم کند و حکم تاویل آن در تر و خشک یکسان است. اگر بیند که نخورد غم و اندوه کمتر بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر

http://tabirkhab.akairan.com/
تعبیر خواب بالا رفتن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات