روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بذرقطونا - تعبیر خواب

تعبیر خواب بذرقطونا

محمدبن سیرین گوید: که دیدن بذر قطونا درخواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن وی، دلیل بر نقصان مال کند به قدر آن که خورده بود. 

http://tabirkhab.akairan.com/
تعبیر خواب بذرقطونا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات