روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بذرقطونا

محمدبن سیرین گوید: که دیدن بذر قطونا درخواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن وی، دلیل بر نقصان مال کند به قدر آن که خورده بود. 

http://www.akairan.com/
تبلیغات