روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب باز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب باز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ازstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند ه ازی گرفت ا سی ه ی اد ن از طیع و ود، عنی ر ست ی شست، لیل ماید ر زرگی در فزونی اه نزلت. گر و یند ه ازی سفید ر ست و شست، لیل ه ز پادشاه در نزلت ابد. گر یند از ز ست و یفتاد مرد، لیل ست ه ز نزلت ه رویشی یچارگی فتد. براهیم رمانی وید: گر یند ه ازی سفید یافت، گر ز ردمان پادشاه ود، لیل ست ز پادشاه لایت رمت ابد. گر ز عیت ود ال سیار اصل ماید. گر یند از ر ام و شست، لیل ه و ... <br />ا ا پادشاه و صحبت فتد ز و یر نفعت ابد. گر یند از گریخت ر انه د ا ر زیر امن زنی پنهان ردید، لیل ه ن زن ا پسری وب وی پدید ید. گر یند ر پای ن زن زنگله زرین ا سیمین ود، لیل ست ه زن ا ختری ید. ابرمغربی وید: گر سی یند ازی یافت و ا کشت، لیل ه گر ن س ز ردم پادشاه ود عزول ود ز عمل. گر ز ردم پادشاه بود و ا نجی غمی سد ز هت هل یت. گر یند ه از ز ست و پرید از یامد، گر ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ا پادشاه یده ود، لیل ست ملکت ز ست و رود. گر از یامد ر ست و شست تاویلش ن ه ملکت درت ابد. ضرت مام عفر صادق رماید: ون یند ه از طیع و ست. تاویل ر پنج جه ود. ول: امش. وم: ادی. سوم: شارت. هارم: رمانروائی. پنجم: افتن راد. ال ه در یمت از ( و زار رم تا زار رم) ، اصه ون از سفید طیع و ود ون از طیع باشد تاویلش رچهاروجه ود. ول: پادشاه ستمگر. وم: اکمی ه یل ند. سوم: قیه ائن. هارم: رزند ه رمان پدر و مادر بردp> <p>گربیند ره ا کشت، لیل ه رزند و میرد. گر یند وشت ره خورد و ا ه سبب رزند غم ندوه سد.p> <p>براهیم رمانی وید: یدن ره ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یر نفعت ست یکی ال لال ه در زرگی وچکی ن. گربیند ره اشت و ال غنیمت سد ه در ن. گر یند ره ا زغاله ا کشت ن ا خورد ه ز ر وشت شت، لیل ه و ا صیبتی سد ه سبب رزند. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن ره ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رچهار جه ست. ول: رزند، وم: ال لال، سوم: عیشت، هارم: غم ندوه.p> <p>نوچهر طیعی تهرانی وید: یدن ره ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وب ل ه سیار وب ست. عبران ره ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یر رکت <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> رده ند. نچنان ه رای امپروران صل زائیدن وسفندان زمانی ست ه تیجه زحمات ود ا ریافت ی ارند سود ی رند. رخی ز عبران ره ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رزند <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> رده ند. گر سی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیند ه صاحب ره ی ده رخوردی الب سودبخش ر پیش واهد اشت. گر یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیند ه ره ی ر غوش ارد ن ره تعلق ه ودش ی اشد ه زودی صاحب رزند ی ود. گر زدواج کرده اشد متیاز وبی پیش و واهد اشت. گر یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیند ه ره ی ا سر ریده بح رده زیانی ه و ی سد ا کی ز زدیکانش وت ی ود. وردن وشت ره غم وردن ست. اشتن ره ای سیار راوانی عمت ست. ه ر ال یدن ره ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وب ست تی تماشای له ی ه ره ایی ر یان نست.p> <p>وک ویتنهاو ی وید :p> <p>رهp> <p>اشتن ک ره : لداری، تسلیp> <p>ره ی ر الت <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ا علف وردن : فکارشعف ورp> <p>ره ا وی وش ردن : وشبختیp> <p>دنبال ن ستجو ردن : ضایتp> <p>ره ی ر ال ست یز : ز چه ای ود اضی ودنp> <p>شتن ره : حمت داp> <p>ره مشده : مسر عابدp> <p>وسف بی علیه لسلام وید:p> <p>یدن ره راد اصل ودp> <p>یدن ره ال هدیه ود<br /> p>

اخبار اکاایران

تبلیغات