روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آمدن خواستگار - تعبیر خواب خواستگار آمدن

تعبیر خواب خواستگار - تعبیر خواستگار - تعبیر خواب خواستگاری - تعبیر دیدن خاستگار در خواب
تعبیر خواب خواستگارخواستگاری :

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.جابر مغربی گوید:

اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زن خواستن درخواب بر چهار وجه است. اول: بزرگی، دوم: زیادتی مال، سوم: سرحالی، چهارم: خرمی و شادی.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب خواستگار امدن برای دختر دم بخت , تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر , وقتی خواستگار لوازدم منزل را دارد , وقتی خواستگار لوازم منزل را دارد , خواستگار خود لوازم منزل را دارد , تعبیر خواب خواستگاری رفتن مرد , محرم کردن فرزند دختر به شوهر , تعبیر خواب ازدواج دختر مجرد , تعبیر خواب مرده به خاستگاری , زمان به بازار آمدن آیفون 8 , مرد مرده خاستگاری از زنده , تعبیر خواب خواستگاری رفتن , تعبیر خواب خواستگار داشتن , دیدن خواب آمدن خواستگار , شنیدن کی بود ماندن دیدن , خواستگار آمدن در خواب , واسطه برای خواستگاری , خواستگاری مرد از زن , خاستگار یا خواستگار , ویروس کش قوی پادویش , نام را گمنام تر کن , تعبیرخواب خواستگار , دیدن خواب خاستگار , جهت امدن خواستگار , یکی بیاد راضی کنه , با آمدن روی سن

تبلیغات