روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب یخچال - تعبیر خواب

تعبیر خواب یخچال
1ـ دیدن یخچال در خواب ، نشانة آن است که فردی را آزار خواهید داد که می کوشد از راه درست امرار معاش کند .

2ـ اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ، نشانة آن است که صاحب احترام و اعتبار خواهید شد .

تعبیر خواب یخچال گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات