روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب هویج - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب هویج ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب هویج

دیدن هویج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است .

 2ـ اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، نشانة آن است که در سن پایین ازدواج می کند و صاحب چند فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود .

محمدبن سیرین گوید: دیدن هویج درخواب ،دلیل غم است. اگر دید هویج داشت و بخورد، دلیل که غمی به وی رسد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن هویج درخواب چون شیرین است، دلیل منفعت است به زحمت. اگر شیرین نبود، دلیل غم است و بهتر آن بود که به گوشت پخته باشند.

اخبار اکاایران

تبلیغات