روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب هدهد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب هدهد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب هدهد

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی هدهد را درخواب بیند، دلیل بر مردی بزرگ با خیر است.

 اگر بیند هدهد بااو سخن گفت از چیزهای جهان آگاه شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن هدهد در خواب چهار وجه است. اول: خیر. دوم: خوشی. سوم: بزرگی. چهارم: ظفر یافتن.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن هدهد خبر خوش بود
 

تعبیر خواب هدهد گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات