روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب هدهد

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی هدهد را درخواب بیند، دلیل بر مردی بزرگ با خیر است.

 اگر بیند هدهد بااو سخن گفت از چیزهای جهان آگاه شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن هدهد در خواب چهار وجه است. اول: خیر. دوم: خوشی. سوم: بزرگی. چهارم: ظفر یافتن.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن هدهد خبر خوش بود
 

تبلیغات