روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب هزار دستان - تعبیر خواب

تعبیر خواب هزار دستان

هزاردستان درخواب فرزندی است لطیف و خوش آواز اما لاغر. اگر هزاردستان در خواب بیند که در باغ بود و گرفت با مردم خوش طبع و توانگر پیوندد.

ابراهیم کرمانی گوید: هزاردستان زن خوش آواز بود.

تعبیر خواب هزار دستان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات