روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب هما - تعبیر خواب

تعبیر خواب هما

همادر خواب عزودولت است. ابراهیم کرمانی گوید: پادشاه بود یا مرد بزرگ.

ابراهیم کرمانی گوید: هزاردستان زن خوش آواز بود.

تعبیر خواب هما گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات