روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب هما

همادر خواب عزودولت است. ابراهیم کرمانی گوید: پادشاه بود یا مرد بزرگ.

ابراهیم کرمانی گوید: هزاردستان زن خوش آواز بود.

تبلیغات