روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب همراه
همراه

لوک اویتنهاو می گوید :

همراه شدن لذت را نوید میدهد

همراهی کردن : مشکل با پلیس و یا مشکل اداری
 

ابراهیم کرمانی گوید: هزاردستان زن خوش آواز بود.

تبلیغات