روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب هوا  

محمدبن سیرین گوید: اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است.

 اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است. اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند.

تبلیغات