روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب هیولا - تعبیر خواب

تعبیر خواب هیولا
هیولا

لوک اویتنهاو می گوید :

هیولا : یک اتفاق غیر منتظره
 

 اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است. اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند.

تعبیر خواب هیولا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات