روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب هیولا
هیولا

لوک اویتنهاو می گوید :

هیولا : یک اتفاق غیر منتظره
 

 اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است. اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند.

تبلیغات