روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب واکسن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب واکسن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب واکسن
1ـ اگر خواب ببینید کسی به شما واکسن تزریق می کند ، نشانة آن است که فریفتة زیبایی زنی خواهید شد که به احساسات

عاشقانة شما پاسخ منفی خواهد داد . 2ـ اگر خواب ببینید به دیگران واکسن تزریق می کنید ، نشانة آن است که تلاش شما برای به ثمر رساندن کاری به شکست می انجامد . 3ـ اگر دختری خواب ببیند کسی به پای او واکسن تزریق می کند ، نشانة آن است که در اثر خیانت به کسی ، روسیاه خواهد شد .

اخبار اکاایران

تبلیغات