روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب وادی

علت جذام بود. اگر بیند بر تن او وادی پدید آمد و آماسیده بود، دلیل مال است.

اگر وادی اندک است، دلیل که او را کاری زشت پدید آید.

تبلیغات